جلسه آموزشی خونریزی دوران بارداری وپس اززایمان ومراقبت نوزادی ویژه مراقبین سلامت

جلسه آموزشی خونریزی دوران بارداری وپس اززایمان ومراقبت نوزادی روز یکشنبه ۹۶/۹/۱۹ توسط گروه سلامت خانواده وجمعیت باحضورمراقبین سلامت شهرستان درسالن اجتماعات شبکه برگزارگردید

در ابتدا کارشناس مامایی واحد سلامت خانواده وجمعیت ضمن بیان اهداف برنامه مادران واهمیت مراقبت های مادران بارداروارائه راهکارهای پیشنهادی جهت جلوگیری ازمرگ ومیرمادران وعلل خونریزی درسه ماهه اول ،دوم،سوم بارداری وخونریزی پس اززایمان توضیحات مبسوطی ارائه نمودندوبه سئوالات شرکت کنندگان دراین زمینه پاسخ داده شد .

در ادامه کارشناس بهداشت خانواده گروه سلامت خانواده درخصوص وضعیت شیردهی نوزاد سالم، نوزاد نارس و مادر سزارینی، مراقبت های بهداشتی (لباس ، خواب ، حمام ، تعویض پوشک، مراقبت از محل ختنه توضیحات لازم را ارائه نمودند. جهت دریافت فایل های خونریزی دردوران بارداری وپس ازایمان ومراقبت نوزادی اینجا کلیک نمایید.  فایل۱    فایل۲