استعلام خرید خدمات امور نگهداشت سخت افزار و شبکه رایانه بیمارستان فاطمیه (س)

واحد برگزار کننده استعلام : شبکه بهداشت و درمان خوانسار
موضوع استعلام: استعلام خرید خدمات امور نگهداشت سخت افزار و شبکه رایانه بیمارستان فاطمیه (س)
مبلغ تضمین شرکت در استعلام: ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال
نوع تضمین شرکت در استعلام: فیش واریزی یا ضمانت نامه معتبر بانکی
تاریخ توزیع اسناد استعلام: روز شنبه ۷/۱۱/۹۶ تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۰/۱۱/۹۶
محل توزیع اسناد استعلام:
۱- اصفهان - خیابان هزار جریب- دانشگاه علوم پزشکی اصفهان- ستاد مرکزی- ساختمان شماره ۳- طبقه اول- واحد کمیسیون مناقصات- اتاق۲۰۲
۲- خوانسار- شبکه بهداشت و درمان- واحد دبیرخانه

آخرین مهلت تحویل اسناد استعلام به صورت حضوری: تا پایان وقت اداری ( ۲ بعد از ظهر) روز یک شنبه ۱۵/۱۱/۹۶
زمان و محل بازگشایی پیشنهادهای رسیده : روز دوشنبه ۱۶/۱۱ ۹۶ راس ساعت ۱۰ صبح در دفتر مدیریت شبکه