جلسات آموزشی ویژه بهورزان و مراقبین سلامت

کارگاه آموزشی ویژه بهورزان و مراقبین سلامت شهری و روستایی با موضوعات ارگونومی و بهداشت محیط در مدارس و دخانیات در جوانان در تاریخ های ۹۶/۱۱/۱۵ و ۹۶/۱۱/۱۷ توسط واحد سلامت نوجوانان و جوانان و با همکاری کارشناسان بهداشت محیط و مبارزه با بیماریها در سالن اجتماعات مرکز بهداشت برگزار گردید.