اجرای طرح سنجش گاز رادون در منازل مسکونی

اجرای طرح سنجش گاز رادون در منازل مسکونی  شهرستان خوانسار همزمان با سراسر استان اصفهان از تاریخ۹۶/۱۲/۱ به مدت شش ماه آغاز شد