پلمپ واحد صنفی

در راستای اجرای برنامه های سلامت نوروزی ۹۷-۹۶ یک باب واحد صنفی دارای نواقص بهداشتی که در مهلت مقرر نسبت به رفع نواقص اقدام ننموده بودند در تاریخ ۹۶/۱۲/۰۵توسط بازرسین بهداشت محیط پلمپ گردید.