دیالیز

 

 

واحد دیالیز
 
با توجه به افزایش بیماران کلیوی و مراجعه بیماران دیالیزی سایر شهرستانها نیاز به افزایش تخت های دیالیز کاملاً محسوس به عنوان یکی از اولویت های توسعه بیمارستان فاطمیه (س) مورد پیگیری قرار گرفت در سال  ۱۳۸۵  دو عدد دستگاه دیالیز جدید و مدرن (بیکربناتی) و در سال ۱۳۹۰ یک عدد دستگاه دیالیز جدید دیگر  به دستگاه های قبلی اهدایی دیالیز (دو عدد دستگاه دیالیز (استاتی ) توسط خیرین بزرگوار اضافه گردید و همچنین دستگاه دیالیز قدیمی به سیستم بیکربناتی (سیستم جدید) مجهز گردید دستگاههای جدید علاوه بر بهره گیری از سیستم بیکربناتی دارای مانیتور و سایر امکاناتی می باشد که موجب افزایش توان و دقت دستگاه گردیده است . در حال حاضر بخش دیالیز بیمارستان فاطمیه (س) با پنج دستگاه دیالیز اهدایی توسط خیرین بزرگوار بطور تمام در خدمت بیماران غرب استان می باشد.