آموزشگاه بهورزی

مركز آموزش بهورزي خوانسار از سال۱۳۶۸ شروع به فعاليت نموده و در شش دوره دانش آموز بهورزي  پذيرش و  ۲۹ بهورز از اين مركز فارغ التحصيل گشته است. و هم اكنون با يك مدير و چهار مربي به صورت تمام وقت و پاره وقت مشغول فعاليت مي باشد.

 

 

اهم شرح وظايف:

پذيرش و آموزش بهورز

آموزش و بازآموزي بهورزان شاغل

برنامه ريزي ، همكاري و مشاركت در آموزش و بازآموزش تيم سلامت ( پزشك و ناظرين ) مراكز روستايي آموزش كاركنان جديدالورود

نظارت بر فعاليت و عملكرد خانه هاي  بهداشت و مراكز بهداشتي درماني روستايي

برگزاري كميته آموزش

برگزاري شوراي مربيان

             برگزاري شوراي بهورزي