تماس با شبکه بهداشت ودرمان

به دلیل تغیر شماره تلفنهای شهرستان وحذف کد:

 

به جای شماره ۲۲۲ شماره ۵۷۷۷ 

 

وخارج از استان به جای ۰۳۷۱  شماره ۰۳۱ منظور شود.