پذیرش ومدارک پزشکی

 

 

مدارک پزشکی :
در دنیای کنونی اطلاعات مهمترین رکن توسعه سازمانها بشمار می رود و سیستم های اطلاعات از مناسب ترین ابزارهای مدیران به منظور اتخاذ انواع تصمیم گیری و برنامه ریزی می باشد و بخش عمده این منابع اطلاعاتی را مدارک پزشکی بیماران تشکیل می دهد و امروزه با اختصاص عنوان فناوری اطلاعات سلامت به خود عملاً تمامی جنبه های نظام اطلاعات سلامت را در بر می گیرد .
در یک کلمه می توان گفت مدارک پزشکی سند تغییرحال بیمار است و به عنوان منبع اولیه برای ارزیابی روند اولیه بهبود حال اوست و یکی از مهم ترین ارکان اداره هر نظامی است .
کارکنان بخش مدارک پزشکی هر مرکز درمانی و یا بیمارستان ، با سیستم اطلاعات مراقبت بهداشتی و سیستم داده پردازی آشنایی دارند و بطور روزمره کار تحلیل تک تک داده ها را به عهده داشته و ارزیابی کلی مدارک پزشکی هر بیمار را بطور همزمان با پیشرفت مراحل درمان انجام می دهند .
بخش مدارک پزشکی هر مرکز درمانی یا بیمارستانی می تواند منبع اطلاعاتی مفیدی برای اجرای وظایف درمانی پرسنل با کیفیت بالا باشند . از اینرو کارکنان مدارک پزشکی سهم بسیاری در جمع آوری ، دسته بندی و ارائه اطلاعات درمانی جامع بیماران به بخش های مرتبط دارند .
اهداف کلی بخش مدارک پزشکی :
۱- واحد بایگانی : نگهداری سیستماتیک و اصولی پرونده های پزشکی بنحو قابل دسترسی برای بیماران و استفاده کنندگان
۲-واحد پذیرش : ارائه خدمات پذیرش بیماران به صورت های اورژانسی و غیر اورژانسی ، سرپایی و بستری در حیطه مقررات بیمارستان  
۳-واحد کدگذاری : دسته بندی پرونده های پزشکی که بر حسب تشخیص نهایی ، اقدامات انجام شده درمانی ، عوامل خارجی و سایر مراجعاتی که بیمار به علت آن پذیرش گرفته است بمنظور استفاده های پژوهشی و تحقیقاتی  
۴-واحد آمار : تهیه اطلاعات دقیق ، تعداد خدمات ارائه شده کلینیکی ، پاراکلینیکی و بستری به بیماران و تهیه گزارشات آماری بصورت جداول ، نمودارها و تحلیل نتایج آنها بمنظور استفاده مدیران و برنامه ریزان بیمارستان و سطوح بالاتر مدیریتی  
واحدهای پذیرش ، کدگذاری و بایگانی بیمارستان فاطمیه (س) خوانسار در طبقه همکف بیمارستان و در راهرو حدواسط اورژانس و درمانگاه قرار دارد وواحد آمار در طبقه اول ساختمان و در قسمت حوزه ریاست بیمارستان می باشد .
پذیرش در بیمارستان فاطمیه (س) خوانسار به دو صورت می باشد : پذیرش سرپایی(اورژانس) و پذیرش بستری می باشد که روند پذیرش در هر کدام به شرح زیر می باشد :
پذیرش سرپایی: در این نوع پذیرش بیمار زمانی که به پزشک اورزانس مراجعه می نماید و پزشک اورزانس نیز تشخیص می دهد که بیمار ساعاتی را باید تحت نظر پزشک قرار گیرد و پرسنل پذیرش نیز پرونده بستری اورژانس را جهت بیمار تشکیل داده و به بیمار یا همراه وی ارائه می دهند که کلیه اقدامات پزشکی و پاراکلینیکی در این پرونده به ثبت می رسد .  
پذیرش بستری : در این نوع پذیرش بیماران مختلف در واحدهای مختلف بستری بیمارستانی (جنرال ، CCU ، جراحی و ...) بستری شده و خدمات پزشکی و پرستاری را دریافت می نمایند . در این نوع پذیرش نیز بیمار با مراجعه به واحد درمانگاه بیمارستان یا مطب پزشک در صورت صلاحدید پزشک مبنی بر بستری شدن در بخش دستور بستری را به واحد پذیرش ارائه داده و تشکیل پرونده بستری     می دهد . نوع دیگر پذیرش بستری نیز ارجاع از اورژانس است بدین معنی که  متخصص محترم بیمارستان پس از معاینه بیماران بستری در اورزانس دستور بستری در بخش را صادر می نماید که بیمار از واحد اورژانس به بخش مورد نظر منتقل می شود .
لازم به ذکر است که دستور بستری بیماران حتماً در دفترچه درمانی بیمار باید ثبت شود در غیر این صورت هزینه بیمارستان به صورت آزاد محاسبه می شود . 
ضمناً برای موارد اعمال جراحی رضایتنامه از خود بیمار یا در صورت عدم دسترسی به بیمار بستگان درجه یک از قبیل پدر ، برادر بزرگ ، همسر و ... لازم می باشد .