راهنمای مراجعین

 

روند بستری شدن بیماران از زمان مراجعه به بیمارستان تا زمان ترخیص
 
  مراحل پذیرش:
 
    پذیرش سرپایی:
 
۱- مراجعه به صندوق بیمارستان و دریافت قبض پزشک
۲- ویزیت توسط پزشک اورژانس و دریافت دستور بستری توسط پزشک در صورت نیاز به بستری در اورژانس
۳- مراجعه به واحد پذیرش و مدارک پزشکی و ارائه دستور بستری جهت تشکیل پرونده سرپایی
۴- همراه داشتن کارت شناسایی معتبر و دفترچه بیمه و ارائه آن به واحد پذیرش
۵- تشکیل پرونده در واحد پذیرش و ارائه آن به پزشک اورژانس جهت ثبت دستورات
۶- دریافت اقدامات کلینیک و پاراکلینیک در بخش اورژانس تا زمان ترخیص به صلاحدید پزشک
۷- تسویه حساب نهایی در ساعات اداری توسط حسابداری و یا تسویه حساب موقت در ساعات غیر اداری زیر نظر سوپروایزر بیمارستان
 
    پذیرش بستری :
۱- به همراه داشتن دستور بستری پزشک متخصص از مطب یا درمانگاه و یا ( در بیمارانی که از اورژانس به بخش ارجاع داده می شوند ) همراه داشتن پرونده اورژانسی
۲- مراجعه بیمار یا یکی از بستگان درجه یک (همسر ، پدر ، مادر و فرزند ) به واحد پذیرش و مدارک پزشکی و ارائه دستور بستری یا پرونده اورژانسی
۳- همراه داشتن کارت شناسایی معتبر و دفتر بیمه (در صورتیکه دفترچه بیمه بیمار در زمان بستری ارائه نشود پرونده به صورت آزاد محاسبه می گردد
۴- تشکیل پرونده در واحد پذیرش و مراجعه بیمار به بخش مربوطه جهت بستری شدن ( در بیمارانی که از اورژانس جهت بستری ارجاع داده می شوند پرونده تشکیل شده باید به پرستار اورژانس جهت انتقال به بخش ارائه گردد
۵- دریافت اقدامات کلینیک و پاراکلینیک در بخش مربوطه تا زمان ترخیص به صلاحدید پزشک متخصص
۶- تسویه حساب نهایی در ساعات اداری و یا تسویه حساب موقت در ساعات غیر اداری توسط سوپروایزر بیمارستان
 
 
 
راهنمای طبقات بیمارستان
 
زیر زمین : آشپزخانه ، آسانسور ، سردخانه مواد غذایی ، اتاق اکسیژن مرکزی ، لندری ، سرد خانه ، موتورخانه تاسیسات ، CSR 
 
همکف : رادیولوژی ، مرکز تلفن ، آسانسور، نگهبانی ، آزمایشگاه ، درمانگاه تخصصی ، 
 
طبقه اول : زایشگاه ، بخش زنان ، نرسری
 
طبقه دوم : اتاق عمل ، آسانسور، نماز خانه ، بخش جراحی ، داخی ، زنان ، داخلی مردان ، اطفال ، 
 
اورژانس : سالن اورژانس ، داروخانه ، پذیرش ، فیزیوتراپی ، سوپروایزری، نماز خانه ، تاسیسات
طبقه اول اورژانس: قسمت اداری ، ccu، دیالیز، سالن کنفرانس، اکو و تست ورزش
 
 
ساعات ملاقات
 
  بخش جنرال:
روزهای :دوشنبه ، چهارشنبه ، جمعه
ساعت : ۱۶- ۱۴
                                                                                        
  بخش CCU و زایشگاه :
روزهای : شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه ، سه شنبه ، چهار شنبه ، پنج شنبه ، جمعه
ساعت : ۱۶-۱۵