تغذیه ورژیم درمانی بیمارستان

 

بی تردید نقش تغذیه مناسب و کافی در بازیابی سلامت بیماران کمتر از دارو درمانی نیست و همانگونه که درمان بیمار مستلزم پیگیری دستورات دارویی پزشک معالج است ، داشتن برنامه غذایی متناسب با وضعیت جسمی و شرایط بیماری نیز در تسریع بهبود بیماران ضروری است .
همچنین مشاوره و آموزش در خصوص برنامه های غذایی صحیح و مرتبط با نوع بیماری جهت اطمینان از تداوم رعایت رژیم غذایی مربوطه پس از ترخیص از اهمیت ویژه ای برخوردار است .
لذا مسئول تغذیه این مرکز سعی دارد پاسخگوی سوالات و مشاوره های بیماران بوده و در جهت افزایش سطح آگاهی تغذیه ای به ارائه آموزش های تغذیه ای و تهیه پمفلت های آموزشی بپردازد .
دیگر خدمات ارائه شده توسط واحد تغذیه این مرکز به شرح زیر است :
۱- کنترل کیفی و کمی مواد اولیه و کنترل مقادیر مصرفی در پخت غذا
۲- تنظیم منوی غذایی ماهیانه جهت پرسنل  
۳- تنظیم برنامه غذایی رژیمی ماهیانه جهت بیماران بستری  
۴- ارائه خدمات رژیم درمانی در درمانگاه برای بیماران سرپایی 
۵- تکمیل فرم های ارزیابی آشپزخانه و نظارت بر ارائه خدمات غذایی 
۶- اعلام آمار بیمار و پرسنل مصرف کننده غذا به مدیریت