داروخانه

 

 

داروخانه بیمارستان فاطمیه (س) با مسئولیت فنی خانم دکتر نوشین نیک پور با پذیرش نسخ سرپایی و بستری به صورت شبانه روزی فعالیت دارد .
فعالیتهای امور دارویی :
۱- نظارت و بازرسی داروخانه های سطح شهر و روستاهای اطراف (مرکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت )
۲ - نظارت بر داروخانه های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی
۳- برنامه ریزی و تحویل دارو به مراکز تحت پوشش
۴- کنترل و بررسی نسخ بیمه های مراکز بهداشت به تفکیک هر ماه
۵- شرکت در کمیته های دارویی بیمارستان ، بیان مشکلات و رفع آنها .
۶- آگاهی و اطلاع رسانی داروسازان و پزشکان سطح شهر و مراکز تحت پوشش در زمینه داروهای تقلبی غیر مجاز و دستورالعمل های ارسالی از معاونت غذا و دارو و اطلاعیه های
ADR 7- اجرای طرح ارزشیابی داروخانه های خصوصی سطح شهر
۸- نظارت بر انبار دارویی از نظررعایت شرایط استاندارد وموجودی دارو و تاریخ انقضاء داروها .
۹- بررسی شکایات وارد شده در زمینه دارو.
۱۰- نظارت و کنترل فروش دارو و تهیه داروهای مورد نیاز بیمارستان و مراکز تحت پوشش.
۱۱- تهیه برنامه های آموزشی جهت کارمندان و پرسنل شبکه و بیمارستان ۱۲- تهیه و توزیع داروهای مخدر بیمارستانی