اطلاعیه ودعوت نامه های سال ۹۲


 

جلسه  اسفند ماه  :   ۹۲/۱۲/۲۰

 

 ساعت : ۸:۳۰

 مکان  : سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان 

 

تذکر : در این جلسه ،آزمون پایانی جلسات سال ۹۲ برگزار خواهد شد. ارائه گواهی های آموزشهای سال ۹۲ منوط به شرکت در این آزمون میباشد.

 

 

 

جلسه بهمن ماه: ۹۲/۱۱/۲۹

 

ساعت :۸:۳۰

مکان : سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان

 

 

 

جلسه  دی ماه  :   ۹۲/۱۰/۲۴

 

 ساعت : ۸:۳۰

 مکان  : سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان

 

 

 

جلسه آذر ماه: ۹۲/۰۹/۲۶


ساعت :۸:۳۰

مکان : سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان

 

 

 

 

 

جلسه  آبان ماه  :   ۹۲/۰۸/۲۸

 ساعت : ۸:۳۰

 مکان  : مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان

 

 

 

 

 

جلسه مهر ماه :  ۹۲/۰۷/۳۰

 

 ساعت    ۸:۳۰

 

 مکان  : سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان

 

 

 

 

جلسه شهریور ماه  :   ۹۲/۰۶/۲۶

 ساعت : ۸:۳۰

 مکان  : سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان

 

 

 

 

جلسه مرداد ماه :  ۹۲/۰۵/۲۹

 ساعت    ۸:۳۰

 مکان  : سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان

 

 

  

 

 جلسه تیر ماه :  ۲۵/۴/۹۲

 ساعت : ۹:۳۰

 مکان  : سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان

 

 

 

جلسه خرداد ماه :  ۲۸/۳/۹۲ 

ساعت    ۸:۳۰

مکان  : سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان

 

 

  

جلسه فروردین واردیبهشت :   ۳۱/۲/۹۲      

ساعت     ۸:۳۰   

مکان  : سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان