مدارک لازم جهت تمدید و صدور شناسنامه نظارت عسل

 

 

۱-درخواست صدور یا تمدیدشناسه نظارت(تایپ شده)

 

۲-اصل وکپی پروانه کسب

 

۳-اصل و کپی دفترچه زنبورداری

 

۴-اصل وکپی ثبت تجاری

 

۵-اصل شناسه نظارت قبلی(تمدید شناسه)

 

۶-قرارداد با آزمایشگاه همکار  وزارت بهداشت

 

۷-نقشه ساختمان (تایید شده توسط مدیر ومسئول فنی واحد)

 

۸-لیست تجهیزات موجود در کارگاه (تایید شده توسط مدیر ومسئول فنی واحد)

 

۹-طرح لیبل رنگی (تایید شده توسط مدیر ومسئول فنی واحد)

 

۱۰-فرم دوبرگی درخواست صدور ویا تمدید شناسه نظارت (برای دریافت فایل کلیک کنید . فایل به صورت word میباشد)

 

۱۱-نتایج آزمایشات یکساله(تمدید شناسه) 

 

۱۲-فیش بانکی جهت صدور شناسه نظارت مبلغ ۱۴۵۰۰۰۰ریال وتمدید شناسه مبلغ۵۶۰۰۰۰ ریال به حساب ......

بانک ملی (

 

۱۳-تعهدنامه طرح برچسب

 

۱۴-فرم صدور/تمدید پروانه بهداشتی تاسیس وبهره برداری کارگاهی

 

۱۵-فیش بانکی جهت صدور پروانه بهداشتی کارگاهی مبلغ یک میلیون و هشتصد وهشتاد هزار ریال  وتمدید آن مبلغ ۹۴۰۰۰۰ریال به شماره حساب ........  بانک ملی