مرکز شهری بیدهند

 

 

مرکز بهداشتی درمانی شهری شهید رجایی بیدهند شامل :

 

 - پایگاه ضمیمه بیدهند

- پایگاه ستاره دار سنگ شیر