مجموعه مطالب سال ۹۵

 

 

بسیج ملی آموزش همگانی تغذیه صحیح

 

 

 

فروردین 

       دیابت

 

اردیبهشت

    سلامت کار

 

خرداد

   

    افسردگی و خودکشی

 

مرداد

      تب مالت

 

شهریور

فایل ۱             فایل ۲

 

 

آبان      حمایتهای روانی در بلایا      فایل ۱                فایل ۲

 

 

اذر    مسمومیت های دارویی

 

بهمن    مدیریت بلایا

           غیر سازه ای

حوادث ترافیکی-مسمومیت با سرب

فایل۱      فایل۲      فایل۳      فایل ۴    فایل۵