مدیریت بیمارستان

 

                                                         ریاست بیمارستان :

                                       دکتر علی علائی متخصص جراحی عمومی

                                            

 

                                                          مدیر بیمارستان :

                                           خانم موسوی صانعیکارشناس

s.mousaviSanei46 @gmail .Com                                          

 

                                                  تلفن : ۵۷۷۷۹۰۰۰-۰۳۱

                                                فاکس : ۵۷۷۷۲۷۷۴-۰۳۱