محتوای کلاسهای آموزشی برگزار شده سال ۹۴

 

دی:

کارگاه بهداشت خانواده : تکامل      فایل ۱             فایل ۲                 فایل ۳

 

آبان :

کارگاه واحد بهداشت خانواده : غربالگری دوران بارداری

                                         بی اختیاری ادرار (ویژه پزشکان)  فایل ۱         فایل ۲

                                         بی اختیاری ادرار در سالمندان (ویزه بهورزان)

                                       

                                       خود مراقبتی در میانسالان  فایل ۱    فایل ۲   فایل ۳    فایل ۴    فایل ۵

                                                                           

شهریور :

کارگاه واحد بهداشت خانواده : فشار خون در بارداری

مرداد :  

کارگاه واحد آمار :زیج حیاتی و فرم های آماری

کارگاه واحد آموزش سلامت : مساله یابی

کارگاه واحد آموزش بهورزی:  انواع شوک و مراقبتهای آن

کارگاه واحد بهداشت خانواده : تکامل۱            تکامل ۲

تیر :

کارگاه واحد آمار :  ارزیابی داده های کمی و کیفی

 

خرداد :   کارگاه  واحد آموزشگاه بهوری   پیشگیری از سوانح و حوادث در کودکان

 

کارگاه بهداشت خانواده  : افسردگی در سالمندان      فایل ۱     فایل ۲    فایل ۳

کارگاه آموزش بهورزی   :  برای دریافت فایلها کلیک کنید.

 

اردیبهشت:

کارگاه آموزش بهورزی      : CPR

 

فروردین :

کارگاه بهداشت خانواده   : ارزیابی دوره ای در  سلامت در خدمات سبا و سما