معرفی مدیریت

 

مدیریت شبکه بهداشت درمان

          دکتر مسعود قیصری   دندانپزشک

 

معاونت بهداشتی

              مهندس سید محمد هاشمی