کارگاه آموزشی ویژه پزشکان وماماها ومربیان مرکز

کارگاه آموزشی ویژه پزشکان وماماها ومربیان مرکز هنگام ازدواج باموضوع اختلالات عملکرد جنسی در دوران میانسالی توسط واحد سلامت خانواده وجمعیت در تاریخ ۹۷/۵/۲۱(بصورت وبینار ) در کلیه مراکز خدمات جامع سلامت برگزار گردید.

اهداف کارگاه : چرخه سیکل جنسی را بشناسد

انواع ،علل وعوامل موثر بر اختلال عملکرد جنسی را بیان نمایند.

با اصول مشاوره اختلال عملکرد جنسی آشنا شوند

تعریف ،شیوع ،انواع ،علل وعوامل زمینه ای موثر بر اختلال عملکرد جنسی با تاکید بر اختلالات هر مرحله مداخلات سطح ۱ وتوصیه های شیوه زندگی برای خود مراقبتی در مانهای دارویی و غیر دارویی در انواع اختلال عملکرد جنسی

موارد ارجاع بیماران دارای اختلال عملکرد جنسی به سطح بالاتر