پلمپ دو واحد لبنیات و قصابی

یک واحد قصابی و یک واحد لبنیات بعلت عدم رعایت موازین بهداشتی در تاریخ ۳ شهریور ماه۹۷ توسط کارشناسان بهداشت محیط شبکه پلمپ و پرونده متخلفین به مقامات قضایی ارسال گردید./