توقیف و جمع آوری عرقیجات و ابلیمو از سه شنبه بازار

پیرو شکایت ۱۹۰ از غرفه های فروش عرقیجات داخل سه شنبه بازار میزان ۱۴۰ لیتر انواع عرقیجات و ۲۱ لیتر آبلیمو دست ساز فاقد مشخصات در تاریخ ۹۷/۶/۶ توسط کارشناسان بهداشت محیط و با همکاری نیروی محترم  انتظامی از سطح بازار جمع آوری گردید.