مجموعه مطالب سال ۹۲

اسفند پسماندهای پزشکی
بهمن احیای پایه در کودکان               پمفلت۱           پمفلت۲
دی روغنها                                  روغنهای خوراکی
آذر ایدز
آبان فعالیت بدنی و ورزش بزرگسالان
مهر تغذیه در فشارخون ودیابت
شهریور سلامت دهان ودندان در کودکان قبل از دبستان     فایل۱    فایل ۲        فایل۳
مرداد تقلبات مواد غذایی
تیر آشنای با روشهای اطفاء حریق
خرداد سندرم ساختمان
اردیبهشت سرطانها
فروردین بیماریهای قلبی               فایل ۱       فایل۲