تماس با مسئول آموزش سلامت

 

سرکار خانم آزاده علی احمدی

 

شماره تلفن  :           ۵۷۷۷۲۰۷۲  داخلی  ۲۳۷

ایمیل  :