تکنیکهای ارائه آموزش

 

دراین بخش قصد داریم  مطالب آموزشی مربوط به تکنیکها وروشهای ارائه آموزش را قرار دهیم. پیشنهادات و درخواستهای آموزشی خود را به واحد آموزش سلامت ارسال نمایید.یا از طریق ایمیل زیر مکاتبه نمایید.

 

   health_educ@phc.mui.ac.ir

 

 

تکنیک اول  :  سخنرانی

 

تکنیک دوم  :   بارش افکار