اهدا تخت بیماربه خیریه

چندین تخت بیمار مستعمل در تاریخ ۹۵/۹/۲۲توسط شبکه بهداشت و درمان به خیریه متوسلین به چهارده معصوم (ع) اهدا گردید.