کارگاه آموزشی آزمایشات دوران بارداری ویژه بهورزان

روز سه شنبه مورخ ۹۵/۹/۲۳کارگاه آموزشی باعنوان آزمایشات دوران بارداری با حضوربهورزان شهرستان درسالن اجتماعات مرکزبهداشت توسط گروه سلامت خانواده وجمعیت (واحد مادران )برگزارشد .

مدرس کارگاه خانم زمانی ضمن تعریف اهمیت انجام آزمایشات پیش از بارداری و دوران بارداری ، انواع آزمایشات پیش از بارداری و دوران بارداری، زمان انجام آزمایشات پیش از بارداری و دوران بارداری تفسیر نتایج آزمایشات پیش از بارداری و دوران بارداری،تشخیص های احتمالی مرتبط با تفسیر نتایج آزمایشات پیش از بارداری و دوران بارداری، اقدامات لازم در خصوص نتایج آزمایشات پیش از بارداری و دوران بارداری،توضیحات مبسوطی ارائه نمودندوبه سئوالات شرکت کنندگان دراین زمینه پاسخ داده شد .