نشست نماینده منتخب خوانسار وگلپایگان درمجلس شورای اسلامی با مدیر شبکه بهداشت ودرمان

نماینده شهرستانهای خوانسار-گلپایگان درمجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه ۲۹دی ۹۵ طی نشستی با مدیر شبکه,معاون بهداشتی و مدیربیمارستان فاطمیه درجریان مشکلات موجود در بهداشت ودرمان شهرستان قرارگرفتندوبه پیگیریهای بعمل آمده درخصوص حل مشکلات توسط ایشان اشاره نمودند./