حضور مدیرشبکه در پایگاه۱۱۵ بمناسبت روز فوریتهای پزشکی واورژانس۱۱۵

بمناسبت ۲۶  شهریور روز فوریتهای پزشکی واورژانس۱۱۵،دکتر قیصری مدیر شبکه با حضور در پایگاه اورژانس۱۱۵ از همکاران در این بخش با اهدا لوح تقدیر تشکر وقدردانی نمودند.