برگزاری جلسه آموزشی کارشناسان بهداشت محیط شبکه های خوانسار وگلپایگان

جلسه آموزشی با عنوان مدیریت فاضلاب بیمارستانی جهت کارشناسان بهداشت محیط شبکه های خوانسار وگلپایگان در تاریخ۹۶/۶/۲۷ در سالن اجتماعات شبکه خوانسار برگزار گردید.