واحدهای درمانگاه

کلینیک تخصصی
سنگ و سرامیک نمودن دیوار های سالن و اتاق کلینیک تخصصی ایجاد محل مناسبی جهت پذیرش بیماران ، رنگ آمیزی و تعویض صندلی های انتظار بیمار ، ایجاد کلینیک مادران باردار و کلینیک دیابت ، بازسازی فضای کلینیک چشم پزشکی ، بهسازی سرویس های بهداشتی با تامین اعتبار از دانشگاه علوم پزشکی در سال ۱۳۸۹ انجام گردید . در حال حاضر این کلینیک شامل درمانگاه چشم پزشکی ، روانپزشکی ، قلب و عروق ، زنان و زایمان ، داخلی ، گوش و حلق و بینی ، ارتوپدی ، جراحی ، اطفال ، کلینیک دیابت ، کلینیک مادران باردار ، کلینیک تغذیه می باشد این کلینیک مناسب با رشته تخصصی مربوطه به آخرین تجهیزات پزشکی روز مجهز گردیده است.
 

 
 
واحدهای درمانگاه :
 
۱- جراحی
۲- چشم پزشکی
۳- اسپیرومتری
۴- ENT
۵- روانپزشک
۶- اطفال
۷- زنان و زایمان
۸- داخلی
۹- قلب و عروق
۱۰- کلینیک مادران باردار
۱۱-مشاوره تغذیه
۱۲- واحد دیابت

۱۳-پوست