جلسه آموزشی بهورزان

جلسه آموزشی بهورزان با موضوع آشنایی با تکمیل فرم بازدید و تهیه فرم نواقص بهداشت حرفه ای در تاریخ ۹۷/۹/۲۲ در سالن اجتماعات شبکه بهداشت توسط واحد بهداشت حرفه ای برگزار شد

فایل ۱        فایل۲        فایل۳        فایل۴