آزمون و مصاحبه جذب بهورز

آزمون و مصاحبه جذب بهورز جهت خانه های بهداشت روستاهای دوشخراط و ارجنک از خوانسار و سعیدآباد از گلپایگان روز سه شنبه ۱۸ خرداد به میزبانی شبکه بهداشت خوانسار با حضور داوطلبان و ناظران استانی برگزار شد.