استعلام اجاره محل واگذاری واحدMMT(مرکز درمان سوء مصرف مواد مخدر)شبکه بهداشت ودرمان خوانسار

واحد برگزار کننده: شبکه بهداشت ودرمان خوانسار

موضوع استعلام: استعلام اجاره محل واگذاری واحد MMT(مرکز درمان سوء مصرف مواد مخدر) شبکه بهداشت ودرمان خوانسار

مبلغ تضمینی شرکت در استعلام: ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال

نوع تضمن شرکت در استعلام:فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی

تاریخ توزیع اسناد استعلام: از روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱لغایت روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶

محل توزیع اسناد استعلام:

خوانسار-بلوار آیت اله علوی-شبکه بهداشت ودرمان-واحد دبیرخانه

آخرین مهلت تحویل اسناد استعلام:  بصورت حضوری پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱۷

زمان و محل بازگشایی پیشنهادات رسیده: روز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۳/۱۸

 راس ساعت ۱۰ صبح در دفتر مدیریت شبکه

 

روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان خوانسار