برگزاری مجمع عمومی انجمن خیریه سلامت و حمایت از بیماران نیازمند

چهارمین مجمع عمومی انجمن خیریه سلامت و حمایت از بیماران نیازمند جهت تعیین اعضاء جدید هیئت مدیره روز سه شنبه مورخ ۹۴/۳/۲۶ ساعت ۱۶:۳۰ با حضور اعضاء ومعتمدین شهر در سالن اجتماعات مرکز بهداشتی درمانی شهید بهشتی برگزار گردید.

در این جلسه ابتدا رئیس هیئت مدیره انجمن اهم گزارش فعالیتهای انجمن از آبان ۹۰ تاکنون را جهت حضار ارائه نمودند و در ادامه با رای گیری از حاضرین جلسه ، اعضا هیئت مدیره جدید انجمن انتخاب شدند./.