جلسه آموزشی وهماهنگی ویژه مسئولین فنی واحدهای غذایی آشامیدنی

روز شنبه ۶/۲/۹۳ جلسه آموزشی مسئولین فنی همزمان با هفته سلامت برگزار گردید.

در ابتدا معاونت محترم بهداشتی در خصوص شعار بهداشتی (یک عمر سلامتی با خود مراقبتی) صحبت نمودند .سپس مطالب اموزشی در خصوص بهداشت کار توسط کارشناس بهداشت حرفه ای و خوراک زنبور عسل توسط مسئولین فنی واحدهای بسنه بندی عسل  بیان گردید.