جلسه انتظامات شبکه های غرب استان

جلسه انتظامات شبکه های غرب استان (خوانسار،گلپایگان،فریدن،فریدونشهر،بویین و میاندشت و چادگان روز پنج شنبه ۹۷/۶/۱۵در سالن اجتماعات شبکه برگزار گردید.

مدرسین این جلسه در خصوص دو موضوع رسانه،خانواده و فضای مجازی ونیز نحوه شرکت در آزمونهای الکترونیکی دانشگاه مطالبی ارائه نمودند.در ابتدای این جلسه با حضور ریاست و مدیر بیمارستان فاطمیه(س)از دو پرسنل انتظامات بازنشسته بیمارستان تقدیر بعمل آمد./