شیوه نامه پرداخت تسهیلات ویژه بنگاه های به شدت آسیب دیده از ویروس کرونا