فراخوان جذب ۲نیروی خدمه بصورت شرکتی جهت شبکه بهداشت ودرمان خوانسار

فراخوان جذب ۲ نیروی خدمه بصورت شرکتی جهت شبکه بهداشت ودرمان خوانسار .جهت دریافت اطلاعیه کلیک کنید