وبینار آموزشی پزشکان و کارشناسان مامایی

وبینار آموزشی با موضوع آموزشی یافته های پاراکلینیکی در غربالگری سرطان پستان روز های چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ و شنبه ۴۰۰/۰۵/۱۶ توسط گروه سلامت خانواده و جمعیت (واحد میانسالان )جهت ماماها و پزشکان برگزار گردید