مسابقه کتابخوانی عید غدیر ویژه همکاران علوم پزشکی اصفهان