همایش پیاده روی ویژه بانوان

سرویس ایاب و ذهاب ساعت ۸ صبح از میدان سپاه  » میدان۲۲ بهمن »  میدان امام(ره)  » بسمت شبکه دامپزشکی و برگشت پس از پایان مراسم مهیا می باشد.