آغــاز نخستین مرحله واکسیناسیون علیه بیماری کــووید ۱۹ با تــزریق واکسـن اســپوتنیک روسی به کادر درمان بیمارستان فاطمیه(س)

واکســیناسیون بیماری کـــرونا در شهرستان خوانسار همزمان با دیگر مراکز درمانی استان اصفهان ، با تـزریق واکسن روسی اســپوتنیک به بیست نفر از کادر درمان بیمارستان فاطمیه(س)با اولویت پزشکان،پرستاران و خدمه بخش های کرونا، ICU و اورژانس در تاریخ ۹۹/۱۱/۲۶ با حضور معاون فرماندار ،،مدیر و معاون شبکه بهداشت،رئیس بیمارستان،تعدادی از مسئولین شهرستان وکارشناسان شبکه و بیمارستان با امید به کاهش ابتلا و کنترل همه گیری و در نهایت پایان همه گیری تزریق شد