واکسیناسیون علیه کرونا سالمندان سرای سالمند انوری

واکسیناسیون علیه کرونا جهت سالمندان و تعدادی از پرسنل سرای سالمندان زنده یاد انوری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۹ توسط پرسنل شبکه بهداشت و با همکاری اداره بهزیستی انجام شد./