پلمپ یک واحد آرایشگاه و یک واحد کبابی

یک واحد آرایشگاه و یک واحد کبابی به علت رعایت نکردن موازین بهداشتی و بر اساس قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مهر و موم شدند. مسئول بهداشت محیط شبکه بهداشت گفت: آرایشگاه و کبابی مذکور پس از تحویل فرم اخطار نواقص غیربحرانی و همچنین اخطار ۴۸ ساعته و رفع نکردن نواقص موجود در مهلت مقرر، پلمپ شدند./