پلمپ واحد طبخ و توزیع

در راستای اجرای ماده۱۳ قوانین و مقررات مواد خوردنی و آشامیدنی یک باب واحد طبخ و توزیع مواد غذایی بدلیل عدم توجه به تذکرات کارشناسان شبکه بهداشت و رعایت نکردن ضوابط بهداشتی روز چهارشنبه۱۳ شهریور توسط کارشناسان بهداشت محیط شبکه و با همکاری نیروی انتظامی پلمپ شد./