پلمپ کارگاه لبنیات

یک کارگاه تولید لبنیات بدلیل تخلفات بهداشتی در سوم مهرماه جاری توسط کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت ودرمان پلمپ شد./

روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان خوانسار