کارگاه آموزشی مراقبین سلامت و بهورزان

کارگاه آموزشی با موضوع گزارش گیری و تحلیل شاخص های برنامه سلامت سالمندان در تاریخ های ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ و ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ جهت مراقبین سلامت و بهورزان توسط واحد سالمندان و آموزشگاه بهورزی برگزار گردید./