کارگروه بهداشت،درمان و توانبخشی در بلایا و حوادث شهرستان

کارگروه بهداشت،درمان و توانبخشی در بلایا و حوادث شهرستان روز چهارشنبه ۱۳ آذرماه۹۸ با حضور مدیرومعاون بهداشتی شبکه و سایر اعضا در سالن اجتماعات شبکه برگزار شد

در این جلسه معاون بهداشتی و مسئول واحد مدیریت کاهش خطر بلایا شبکه در خصوص اهداف و وظایف این کارگروه سخنانی ایراد نمودند. و در ادامه اعضا در خصوص اقدامات و مشکلات خود در زمان وقوع بحران های احتمالی توضیحاتی ارائه نمودند و مقرر گردید کمبودهاو مشکلات جهت تصمیم گیری و رفع به شورای مدیریت بحران شهرستان گزارش گردد./