کشف و توقیف عسل تقلبی

بر اساس اطلاع رسانی کلانتری مرکزی شهرستان خوانسار در تاریخ ۹۲/۱۱/۲۶  یک دستگاه نیسان وارد شده به شهر خوانسار  حاوی دو و نیم تن عسل ، توسط بازرسین بهداشت محیط این شبکه بازدید شد .که ضمن نمونه برداری از عسلهای مکشوفه مراتب به منظور انجام مراحل قانونی به مقام محترم قضایی ارجاع داده شد.